Ποιους ωφελεί το νέο Εξοικονομώ κατ οίκον 2020-2021;

 • Κοινωνικές Ομάδες:
  • ΑΜΕΑ o Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Μακροχρόνια άνεργους-ες
  • Πολύτεκνους
 • Νοικοκυριά με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες
  • Χαμηλότερη ενεργειακή κλάση
  • Υψηλό αριθμό βαθμοημερών θέρμανσης
  • Παλαιότερες κατασκευές
 • Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα

Ποιοι έχουν δικαίωμα να μπουν στο πρόγραμμα;

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο και η επιδότηση ανέρχεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδηματικής κατηγορίας.

Ποιες είναι επιλέξιμες κατοικίες;

Eίναι τα μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες.
Υφίσταται νόμιμα και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικείται .
Έχει καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ .
Να έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
Η πολυκατοικία να έχει σε ισχύ αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας
Για αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση).

Τι ισχύει για την επιχορήγηση Πολυκατοικίας;

Διαμερίσματα ως μέρος Αίτησης Πολυκατοικίας Όπως οι αιτήσεις μεμονωμένου διαμερίσματος. Για τα διαμερίσματα σε καθεστώς δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 40% Πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) αίτησης Πολυκατοικίας ως Σύνολο + 10% σε κάθε διαμέρισμα, όταν συμμετέχει το σύνολο της πολυκατοικίας.

Ποιος είναι ο ανώτερος επιλέξιμος προϋπολογισμός;Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Το γινόμενο του 0,9 € επί την ετήσια εκτιμώμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ ΠΕΑ)
 • Το γινόμενο του 180,00 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (m2)
 • Το ποσό των 28.000 € για επιλέξιμες παρεμβάσεις

Πως γίνεται η Υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον 2021-2022;

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την επικράτεια.
Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης
Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (θα μπορεί να υπολογιστεί από πριν)
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.

Πως γίνεται η βαθμολόγηση του φακέλου προγράμματος;

Βαθμολόγηση βάσει της εξίσωσης ΣB = ai x ΒΑi, όπου: ΣB: Συνολική Βαθμολογία του προτεινόμενου πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων ai: Συντελεστής Συμμετοχής του i Κριτηρίου στη Συνολική Βαθμολογία, BΑi: Τιμή (Βαθμολογία) του i Κριτηρίου.

Ποιες είναι οι διαφορές του νέου προγράμματος σε σχέση με το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

1) Το ανώτερο επιλέξιμό ποσό για τα διαμερίσματα είναι το 75%. Σε περίπτωση της πολυκατοικίας μπορεί να φτάσει και το 85% καθώς δίνεται 10% bonus.
2) Για όσους έχουν το σπίτι σε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση το ποσοστό επιδότησης περιορίζεται στο 40% ανεξαρτήτου εισοδήματος.
3) Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία αίτηση με εξαίρεση την αίτηση για πολυκατοικία στην οποια μπορούν να γίνουν περισσότερες αιτήσεις.
4) Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε Πολυκατοικίες
5) Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική
Εισάγονται και κοινωνικά κριτήρια επιπλέον των εισοδηματικών και των ενεργειακών κριτηρίων.